க.பொ.த உயர்தர பரீட்சை மாதிரி வினாத்தாள்கள் விடைகளுடன்

அனைத்து பாடங்களும் https://drive.google.com/drive/folders/1LJnIKiOBbtxBX2quHPsJlzVDh4LRLgE9

தமிழ் https://drive.google.com/drive/folders/1SvZP3R9jNvj4-KXFXSwNlUaUn3ycyopy

நாடகமும் அரங்கியலும் https://drive.google.com/drive/folders/1SVUxdCjECTXI9VDbZDg5vctuiworS1m-

சங்கீதம் https://drive.google.com/drive/folders/1SKZtnkcLpJTlimGZlw4GQZsW6h5Xxcz5

சித்திரம் https://drive.google.com/drive/folders/1SEzuQVzXyBh8WK0ZVQSP_zDyEKpXlV_-

நடனம் https://drive.google.com/drive/folders/1S7jseAz4d16ArvFOK0ZZRRHgRco_MnJc

மனைப் பொருளியல் https://drive.google.com/drive/folders/1R5s4g2btLqBQfVU-BTDPLRDKoELKnmXp

இஸ்லாம் https://drive.google.com/drive/folders/1TrbRs0-mvqBLwl2AOqLmwCoSqkwHp8tw

இந்து சமயம் https://drive.google.com/drive/folders/1QweEx_vDvcQ1IyBfyA0XE0yzYohV-kWJ

இந்து நாகரீகம் https://drive.google.com/drive/folders/1QXm5Hz8mJ11KKWc3kidCal-5AOK1lf8d

கிறிஸ்தவம் https://drive.google.com/drive/folders/1QQtxKgyrV552Tml7ld0HeXL9Yz_lpQIu

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் https://drive.google.com/drive/folders/1RfVTJb0lKCiIuejRc7kZtqRbOKHnWjLW

வணிகக்கல்வி https://drive.google.com/drive/folders/1RwaQIAdk1HCHUyC4P0PhnACNHwzEvsgs

கணக்கீடு https://drive.google.com/drive/folders/1Rb5aFwy9yA7tuzzmwrcbl8I_h25C2wko

பொருளியல் https://drive.google.com/drive/folders/1RVzYq9-9wJct0KF0opAobIyev-gJVSae

இணைந்த கணிதம் https://drive.google.com/drive/folders/1LP7QJ8vf8kWd_Aec7C-GLf9MaLeEIwJW

பௌதீகவியல் https://drive.google.com/drive/folders/1LvvB9kYu-iFmn_6-Gvf5q4PPYO5fzelN

தொழிநுட்ப விஞ்ஞானம் https://drive.google.com/drive/folders/1M-Vq523Z6_DSTknobxZXG3eLhMZR_Bhi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *