இரண்டாம் தவணை பரீட்சை வினாத்தாள்கள் 2nd term exam papers

2nd Term Exam Papers


கீழ்வரும் Google drive link இனூடாக தரம் 6 தொடக்கம் 11 வரையான 2nd term exam papers all subjects(Tamil medium) வினாத்தாள்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்…

Grade 06 2nd term exam papers
https://drive.google.com/folderview?id=1sMJLdClMyfvM6Rn3DgK3Dn56NTN4ww0N

Grade 07 2nd term exam papers
https://drive.google.com/folderview?id=12FyxGg9u4UhXbKPFgFspLQ3xb5K8AkDB

Grade 08 2nd term exam papers
https://drive.google.com/folderview?id=17Pw_T1WNWC2FxUUinVAUu_jn0zxprmI3

Grade 09 2nd term exam papers
https://drive.google.com/folderview?id=1DBX1w0DZHz-IjGBuBkNUagNprwjzrjMc

Grade 10 2nd term exam papers
https://drive.google.com/folderview?id=1Hih1hRwpZvzT7ldb5SQF-Z4VMmforOoa

Grade 11 2nd term exam papers
https://drive.google.com/folderview?id=1QBjVvMSOflyJPWfwxdrAB9zRNi1IKx6W

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *