இரண்டாம் தவணை பரீட்சை வினாத்தாள்கள் 2nd term exam papers

2nd Term Exam Papers கீழ்வரும் Google drive link இனூடாக தரம் 6 தொடக்கம் 11 வரையான 2nd term exam papers all subjects(Tamil medium) வினாத்தாள்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்… Grade…

View More இரண்டாம் தவணை பரீட்சை வினாத்தாள்கள் 2nd term exam papers